Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

  بر سر کوه موریه

   از اینجا ببینید

  نویسنده: ژاک دریدا، ژاک لاکان
  مترجم: مینا جعفری ثابت
  موضوع: فلسفه
  قطع: پالتویی
  تعداد صفحه:80

  بر سر کوه موریه شامل دو مقاله با نامهای «مقدمهای بر نامهای پدر» به قلم ژاک لاکان و «ادبیات در سرّ» به قلم ژاک دریداست که در هر دوی آنها در باب ابراهیم سخن گفته شده است. مقالۀ اول به رازداری ابراهیم میپردازد و فرمانبرداری او از امر خداوند و قربانی کردن آنچه عزیزترین برای اوست. دومین مقاله به پدر به مثابۀ یک توتم میپردازد و در جستوجوی عملکرد نامهای مناسب است.

  در این کتاب هیستری است که لاکان را به دریدا مربوط میکند. به باور مترجم، گفتمان هیستریکِ لاکان درست همان چیزی است که دریدا آن را «ادبیات» مینامد؛ گزارههایی که دائماً از آنچه گفته و کرده روی برمیگرداند، پشیمان میشود، دوری میکند و عقب مینشیند؛ چون ناخواسته آنچه را گفته که گفته، یعنی حقیقت را. در واقع، ماجرا داستانِ ابراهیم است و اسحاق و قربانی که شد محلِ تلاقیِ دریدا و لاکان در این کتابِ دو بخشی به نام بر سر کوه موریه. اولی داستان را میبرد تا دلِ نامۀ کافکا به پدرش و روایتِ کیرکهگارد و لاکان میبردش همان را به نقاشیهای کاراواجیو،اما در پی نامهای پدر حتی در جایی که او حضور ندارد، اما منع که کارکردش است خوب پیداست.

  بر سر کوه موریه را مینا جعفری ثابت به فارسی برگردانده است و نشر چترنگ آن را در 1000 نسخه و به بهای 9000 تومان منتشر و روانۀ بازار کتاب کرده است.